És important assenyalar totes les anomalies (*bugs) que es produïsquen per l'ús del programa.

Les fulles d'anomalies estan en la plataforma de seguiment de bugs: Launchpad

 

Siga el mes descriptiu possible, no oblide, si és possible, adjuntar imatges i els fitxers .*cotcot.

Òbriga un cas per cada problema, evitant agrupar diversos problemes en una sola fulla.

Serà informat per e-mail de l'evolució en el tractament de l'error.